Van harte welkom allemaal op deze presentatie middag.

U bent uitgenodigd omdat wij, het team van de Poort van Doorwerth, ons grote zorgen maken over het voortbestaan van de Poort zoals het nu is.

 

Nu het Centrumplan richting uitvoering gaat wordt er door de gemeente en de kerngroep gekeken naar de invulling van o.a. de ontmoetingsruimte in het L.O.C.

L.O.C. staat voor Leer en Ontmoetingscentrum.

 

Er wordt op dit moment druk gezocht naar toekomstige eigenaren c.q. huurders voor het ontmoetingsgedeelte in het plan.
Eigenaren c.q. huurders met een goed gevulde portemonnee uiteraard. Het geld moet tenslotte toch ergens vandaan komen.

 

Waar wij, het team van de Poort van Doorwerth ons zorgen over maken mag duidelijk zijn. Omdat onze portemonnee niet goed gevuld is, waren wij, zoals is gebleken,  geen partij in deze overleggen.

Wij maken ons dan ook grote zorgen over de toekomst van de Poort.

 

Krijgen wij straks wel voldoende ruimte om al onze activiteiten voort te kunnen zetten? En kan dit dan onder dezelfde condities als nu? Of zijn wij straks genoodzaakt om bijvoorbeeld de prijzen van een kopje koffie zodanig te verhogen dat inwoners met een kleine portemonnee straks het kopje koffie niet meer kan betalen?

Behouden wij onze eigen identiteit of moeten we straks ruimten gaan delen met bijvoorbeeld een dagopvang voor zorgbehoevende mensen?  

 

Daarnaast hebben wij geconstateerd dat, in al het enthousiasme van de gemeente en de Kerngroep, er ook aan de dorpsbewoners niet is gevraagd wat zij verwachten van het nieuwe ontmoeten in Doorwerth.

 

Wellicht zijn de gemeente en de Kerngroep van mening dat deze informatie nu nog niet relevant is, maar daar is het team van de Poort het niet mee eens.

 

Stel dat het nieuwe ontmoeten een samensmelting wordt van bijvoorbeeld de Poortactiviteiten met een dagbesteding voor dementerende ouderen? Zou u dan nog steeds komen of zou u wegblijven omdat u dit best storend zou kunnen vinden?

Of stel dat het nieuwe ontmoeten een samensmelting wordt van bijvoorbeeld de Poortactiviteiten met andere instellingen of activiteiten?

Zou u dan nog steeds komen of zou u wegblijven omdat u dit best storend zou kunnen vinden?

 

Omdat wij van mening zijn dat deze informatie zeer relevant is en dus nu al moet worden mee genomen in de planning, hebben wij de dorpsbewoners en gebruikers van de Poort verzocht een enquête in te vullen. Dit is al in november gebeurd en dit is ook al met de dorpsbewoners besproken in november.  Wij willen u dit echter niet onthouden vandaar dat we deze enquête ook aan u willen laten zien.

 

Nu naar de presentatie:

 

Na onze enquête is er veel gebeurd. De kerngroep heeft in december een excursie georganiseerd met als doel om mensen te werven voor een nieuw op te richten stichting welke de taak zou krijgen om het LOC te gaan realiseren.
Op zich een goed initiatief ware het niet dat alle mensen die uitgenodigd waren voor deze trip met dit doel vooraf geselecteerd waren. Elk kerngroeplid moest een aantal mensen aandragen waarvan zij vonden dat deze geschikt zouden zijn voor deze taak.
Daarmee is de groep geschikte personen beperkt gebleven tot de kennissen c.q. vriendenkring van de kerngroepleden. De Poort betreurt dit zeer omdat wij van mening zijn dat dit geen afspiegeling van de inwoners van het dorp is.

 

In december hebben wij hele andere punten gehad om ons op te richten: als eerste uiteraard de inbraak in de nacht van 22 op 23 december. Een bizarre situatie, domweg omdat je niet verwacht dat er mensen rondlopen die willen stelen van anderen die zelf weinig hebben.
Het positieve aan deze inbraak: mensen hebben ons overspoeld met lieve berichtjes en donatie’s waardoor het leed snel verzacht werd.

 

Vervolgens zijn wij, volgens planning toch gestart met de verbouwing van onze keuken.
De Poort is slechts 2 weken per jaar gesloten en dat is de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw.
En omdat zo’n verbouwing echt geen plaats kan vinden als er 3 x in de week gebruik moet worden gemaakt van de keuken, zal dit dus echt in deze periode moeten plaats vinden.

 

Er is ongelooflijk hard gewerkt. Sommige mensen hebben letterlijk 12 uur per dag, 7 dagen in de week gewerkt om alles zo ver mogelijk af te krijgen. Dus na de Kerstvakantie hebben we even een klein stapje terug gedaan om weer even op krachten te komen en energie op te doen voor de afwerking van allerlei dingen.

 

En dan krijg je een krantenbericht onder je neus:
Inwoners Doorwerth moeten zelf nieuwbouw LOC vullen.

 

Inwoners Doorwerth moeten zelf
nieuwbouw LOC vullen

DOORWERTH - Inwoners van Doorwerth moeten zelf met een invulling komen voor het ontmoetingsdeel van het nieuw te bouwen Leer- en Ontmoetingscentrum (LOC) in het dorp. Er is volop vertrouwen dat het ook gaat lukken.

In dat gebouw worden de basisscholen Dorendal en de Wegwijzer ondergebracht en voor de (nog onbekende) kosten van dat deel van de bouw draait de gemeente Renkum op. Voor het ontmoetingsdeel van de nieuwbouw wil Renkum alleen de voor-financiering voor haar rekening nemen en moeten de kosten middels (mede)-investering of huurinkomsten worden opgebracht door partijen die nu nog gebruik maken van de Poort van Doorwerth.

Een uit zes dorpsbewoners bestaande stichting in oprichting is bezig alle partijen samen te brengen en moet in april een plan aan de gemeente voorleggen op basis waarvan er een besluit kan worden genomen over de aard en omvang van het ontmoetingsdeel in het nieuwe gebouw.

Gaat lukken

,,En we hebben er alle vertrouwen in dat het ons ook gaat lukken’’, zeggen Evert van Ravenzwaaij en Monique Bader namens de nog op te richten stichting. ,,Een zich terugtrekkende overheid die meer aan de burgers zelf laat is voor ons een gegeven’’, zegt Van Ravenzwaaij. 

Aan Bader en Van Ravenzwaaij de taak om alle betrokken partijen samen te brengen en ook zover te krijgen zich voor langere tijd vast te leggen als gebruiker van het nieuwe gebouw. ,,Grofweg 80 procent van die toezeggingen zal moeten komen vast wat wij de vaste gebruikers noemen. Denk aan de kinderopvang, de bibliotheek, het jongerenwerk en muziekschool Ritmiek Muziek. Voor de andere 20 procent gaat het om een wolk van kleine gebruikers als kaartclubs, de biljartclub, buurtverenigingen, de breiclub en noem zo maar op’’, zegt Van Ravenzwaaij.

Die inventarisatie en (huur)-toezeggingen moeten tot een rooster leiden op basis waarvan een bouwplan voor het ontmoetingsdeel kan worden ontwikkeld. ,,Veel werk, maar we krijgen ondersteuning van de gemeente. En we zijn positief over de afloop, juist omdat deze manier van werken partijen samenbrengt’’, zegt Bader.

 

Ik kan u vertellen dat dit bericht bij ons aankwam als een mokerslag: de Poort is geen partij maar bestaat in de ogen van het bestuur i.o. uit wolkjes van gebruikers?!

 

Het artikel is nog niet koud ingezonken of er stond alweer een nieuw artikel in de krant:
Horecavoorziening gerund door mensen met autisme in Doorwerth.

 

Mevrouw Bader, lid van het bestuur i.o. verkondigt hierin dat zij de hele horeca voorziening in het nieuw te bouwen LOC gaat draaien met al onze activiteiten.
Weg Poort dus.

 

Inmiddels hebben wij een tweetal gesprekken achter de rug: het eerste gesprek was met Rene Jansen en Martijn Ahlers. In dit gesprek hebben wij onze zorgen geuit en deze beide heren gaven juist aan dat de Poort wel degelijk een partij is voor het LOC.

Daarnaast zijn wij uitgenodigd door de heren voor werksessie’s inzake het LOC, wat door ons als zeer positief wordt ervaren.

 

Verleden week maandag hebben wij een gesprek gehad met de kerngroep, het bestuur i.o. , gemeente en Spectrum als zijn onafhankelijke gesprekspartner.

In dit gesprek kwam juist naar boven dat alles nog open staat en dat er dus wel degelijk ook met andere partijen wordt gesproken over invulling van hetgeen wij aanbieden.

Daarnaast hadden wij de sterkte indruk dat de heren Ton Marijnissen en Ludo Mooi zeer sturend bezig waren om aanwezig te mogen zijn bij deze bijeenkomst.
Wij zijn echter van mening dat de kerngroep geen onderdeel uitmaakt van de Poort en derhalve zagen wij ook geen toegevoegde waarde om hen uit te nodigen c.q. toe te staan aanwezig te zijn vandaag.

 

Daarnaast vragen wij ons sterk af wat nu de functie van de kerngroep is nu er een bestuur gevormd is voor het LOC en de gemeente weer de regie heeft.

 

En dan denk je alles gehad te hebben en dan kom je de kersverse website en facebookpagina van mevrouw Bader tegen waarin compleet is uitgestippeld wat zij gaat doen straks in het LOC.

 

Dit vergroot onze zorg enorm en wij zouden heel graag eens willen horen wat onze positie is in het nieuw te bouwen LOC. Want zoals het er nu voorstaat wordt de onzekerheid alleen maar groter.

 

Afsluitend woord:

 

Wij hebben u nu laten zien wat de mening is van de gebruikers van de Poort. Samenvattend kunnen wij concluderen dat;

·      De Poort moet blijven

·      Het aanbod en het publiek gegroeid is

·      Meer variatie in activiteiten wordt aangeboden

·      Er een verschuiving in leeftijden kan worden vastgesteld

·      De Poort meer “leeft” onder de mensen

·      Ook digitaal ( facebook) wordt de Poort steeds bekender

·      Het sociale aspect van de Poort is groeiende ( bijvoorbeeld de kop koffie en het praatje)

·      Door nieuwe activiteiten ( bijvoorbeeld avond bingo) komen jong en oud samen

·      Door deze “samensmelting” veranderd het beeld dat jonge mensen van oude mensen hebben.

·      Er is een gemoedelijke laag drempeligheid waar men zichzelf mag zijn

·      Mensen zich zorgen maken of de Poort, zoals die nu draait, straks ook mag en kan blijven draaien.

·      De Poort, mocht die gaan verhuizen naar een nieuwe locatie, minstens dezelfde ruimte terug zou moeten hebben maar dat meer ruimte wenselijk is

 

·      De Poort zoals die nu is in het straatbeeld van Doorwerth hoort.

 

We hebben hier een prachtig gebouw wat grotendeels aansluit bij de wensen van onze gebruikers. Her en der zullen er aanpassing nodig zijn op het gebied van: bijvoorbeeld keuken, ruimte, parkeergelegenheid, mogelijkheden om buiten activiteiten te organiseren etc.
Maar met onze inzet en uw hulp moeten we dit allemaal kunnen redden.

 

Dank u voor uw aandacht.