AANGETEKEND EN PER GEWONE POST

 

Aan

Gemeente Renkum

T.a.v. het College van B&W alsmede

de leden van de Raad van de gemeente Renkum

Postbus 9100

6860 HA Oosterbeek

 

 

Doorwerth, 24-05-2019

 

 

Onderwerp: Behoud Poort van Doorwerth

 

 

Geacht College en Raadsleden,

 

In het dorp Doorwerth wordt er al jarenlang gewerkt aan het z.g. Centrumplan. Een plan voor en door het dorp ontworpen, althans volgens het Masterplan. Volgens ditzelfde Masterplan zou dat blijken uit de cijfers die op pagina 15 van het Masterplan terug te vinden zijn: ca. 400 belangstellenden op de bewonersavonden ( in totaal, dus niet per avond!), ca. 50 personen die op de website gereageerd hebben ( al dan niet positief, dat wordt in het midden gelaten) en daarnaast voornamelijk gesprekken met u als politici c.q. gemeenteambtenaren en belanghebbenden (schoolbesturen, potentiële huurders LOC etc.)

Op basis van deze cijfers is het Masterplan door u als College én de Raad unaniem aangenomen, zonder te verifiëren of de inwoners van Doorwerth dit inderdaad willen.

 

Inmiddels is gebleken dat het Centrumplan wel heel erg ambitieus is: de gemeente verkeert in financieel zwaar weer en de bouw van beide scholen blijkt ruim het dubbele te kosten van hetgeen er gecalculeerd is!

Daarmee is de kans dat er genoeg financiële middelen zijn om het ontmoetingsgedeelte te bekostigen een stuk kleiner.

 

Een logisch gevolg hiervan zou zijn dat de Poort van Doorwerth dan gewoon in het pand aan de Mozartlaan 2 te Doorwerth blijft. Dat schijnt echter niet de bedoeling van de gemeente te zijn.

 

Immers, in de Gelderlander van 26 maart jl. heeft wethouder Marinka Mulder zeer duidelijke woorden gesproken. Ik citeer:

 

“Mocht het ontmoetingsdeel niet rondkomen, dan komt er alleen een verzamelgebouw voor de twee scholen. Dat zou betekenen dat dorpshuis de Poort van Doorwerth en de daarin gehuisveste bibliotheek, die in het ontmoetingsgedeelte gepland zijn, elders moeten komen.

De huidige locatie wordt als onderdeel van de plannen voor een nieuw stadshart in Doorwerth gesloopt om plaats te maken voor een plein.

 

Wij, het stichtingsbestuur van de Poort van Doorwerth én vele inwoners van het dorp Doorwerth e.o. én zeer zeker de gebruikers van de Poort van Doorwerth tekenen op voorhand bezwaar aan tegen het hierboven onderstreept geciteerde. Wij dienen dan ook hierbij tevens het verzoek in om de Poort van Doorwerth, gelegen aan de Mozartlaan 2 6865 GB te Doorwerth, met de omliggende grondstukken tegen een symbolisch bedrag aan de stichting van de Poort van Doorwerth te verkopen.

 

 

Hiervoor hebben wij –in willekeurige volgorde- de volgende argumenten:

 

1.     Er is in Doorwerth geen alternatief waar alle huidige activiteiten van de Poort zouden kunnen worden gehouden.

2.     De kosten van het slopen van het gebouw zijn hoger dan wel gelijk aan de kosten van het behoud c.q. overdracht van het pand.

3.     Stichting Poort van Doorwerth is van mening dat zij het dorpshuis kunnen blijven runnen zonder subsidie van de gemeente.

4.     Nu het Masterplan naar alle waarschijnlijkheid niet meer in zijn geheel wordt uitgevoerd staat het gebouw van de Poort van Doorwerth ook niet meer in de weg voor de uitvoering van het uitbreiden van het winkelcentrum.

5.     Een groot deel van de Doorwerthse bevolking wil de Poort van Doorwerth behouden op de Mozartlaan 2. (zie handtekeningenlijst)

6.     Zelfs mensen buiten Doorwerth wensen de Poort van Doorwerth te behouden op de Mozartlaan 2. (zie handtekeningenlijst)

7.     Hierdoor levert het behoud en de overdracht van het gebouw aan de stichting Poort van Doorwerth ons inziens de volgende voordelen voor de gemeente op

8.     ( wederom in willekeurige volgorde):

·       Het kost de gemeenschap geen geld

·       De gemeente heeft geen “onnodig” onroerend goed in het bezit

·       In een clausule kan worden opgenomen dat bij beëindiging van de maatschappelijke doeleinden het pand weer terug vervalt aan de gemeente.

·       De gemeente geeft gehoor aan de wens van de gemeenschap om het gebouw te behouden. ( zie handtekeningenlijst)

·       De gemeente laat zien aan haar burgers dat zij waarde hecht aan én rekening houdt met een plek waar mensen – vooral ouderen en minder bedeelden-  terecht kunnen opdat zij niet vereenzamen.

·       De gemeente laat haar waardering zien aan alle vrijwilligers die dit voor de gemeenschap mogelijk maken.

·       Het probleem van rokende mensen bij de entree kan dan eindelijk door het bestuur worden opgelost.

·       Het onderhoud aan het omliggende groen komt dan voor rekening van de Poort waardoor dit ook een besparing oplevert voor de gemeente.

·       De Poort kan van het naastgelegen stuk groen een fijne buitenplek voor het dorp realiseren zonder dat dit de gemeenschap geld kost.

·       Het pop-up plein kan gehandhaafd blijven zodat het geld dat daarin gestoken is niet tevergeefs is uitgegeven.

·       De kosten voor het alarm en de schoonmaak zijn dan niet langer meer voor de gemeente wat toch weer een -weliswaar- kleine besparing oplevert.

9.     Hierdoor levert het behoud en de overdracht van het gebouw aan de stichting Poort van Doorwerth de volgende voordelen op voor de Poort:

·       De Poort hoeft niet in te leveren op ruimte

·       De Poort kan zich met een gerust hart weer gaan richten op uitbreiding van de activiteiten nu duidelijk is dat we geen ruimte hoeven in te leveren.

·       De Poort zou, indien het grondstuk om het gebouw heen ter beschikking van de Poort komt, ook diverse buitenactiviteiten kunnen organiseren

( altijd met oog voor de buurt, uiteraard)

·       De Poort kan dan met een gerust hart gaan investeren in een plek waar gerookt mag worden zonder overlast voor niet rokende mensen.

·       En last but not least: alle onrust die er binnen de Poort heerst zal weggenomen zijn, m.a.w. er is weer een toekomst.

 

Wij hopen en verwachten dat u, als vertegenwoordigers van onze gemeenschap én in dienst van onze burgers, een weloverwogen besluit zult nemen dat rekening houdt met hetgeen niet alleen goed is voor U als gemeente, maar ook voor de vele ( toekomstige) gebruikers van de Poort van Doorwerth.

 

Tevens willen wij u verzoeken in uw overweging mee te nemen dat dit verzoek ook geldt indien het L.O.C. buiten verwachting wel gebouwd kan worden. Wij verwijzen in dat geval met klem terug naar alle stukken over het gebrek aan ruimte en de onbetaalbaarheid voor de Poort van Doorwerth hiervan. Het plaatsen van de Poort van Doorwerth in het L.O.C. zou de gemeenschap dan veel geld gaan kosten!

 

Daarnaast willen wij u verzoeken om in uw overweging mee te nemen dat het Masterplan unaniem is aangenomen op het aantal mensen dat belangstelling heeft getoond. Daarbij in het midden gelaten of die belangstelling positief of negatief was!
Dít verzoek is ondertekend door mensen die daadwerkelijk iets vinden namelijk, dat de Poort van Doorwerth in het pand aan de Mozartlaan 2 te Doorwerth dient te blijven!

 

Uiteraard zijn wij te alle tijden bereid om het bovenstaande mondeling toe te lichten.

 

Graag willen wij op de hoogte worden gehouden wanneer dit in de Raad besproken gaat worden.

 

Hoogachtend,

 

Ellen Rozenboom

Voorzitter stichting Poort van Doorwerth

Mozartlaan 2

6865 GB Doorwerth

voorzitter@poortvandoorwerth.nl

 

Mede namens alle mensen die getekend hebben voor het behoud van de Poort van Doorwerth op de Mozartlaan 2 te Doorwerth.

 

 

Aantal bijlagen: 30  t.w.: 1124 handtekeningen.